มารู้จักความหมายของระบบเครือข่าย

ความหมายของระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ที่เราได้ยินบ่อยๆ นั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจำหน่วนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยสามารถติดต่อกันผ่านการเดินสายแลนเพื่อใช้เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องกันได้ ซึ่งการติดต่อนั้นจะผ่านทางช่องการสื่อสาร เช่น ผ่านสายแลน, สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า หรือผ่านทางสื่อแบบอื่น ๆ ได้แก่ โมเด็ม (Modem), สัญญาณอินฟราเรด (Infrared), WiFi เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์สื่อสารนั้นก็จะจ้างคนที่เขารับเดินสายแลน หรือซื้อมาติดตั้งเอง ส่วนวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อกันนี้ ก็มักเกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน เช่น ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลในดิสก์ร่วมกันหรือแชร์ไฟล์ ใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ต้องการรับส่งข้อมูลให้กับเครื่องอื่นๆในระบบไปใช้งาน หรือต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น

รับเดินสายแลน

ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ส่วนด้านล่างนี้เป็นการยกตัวอย่างข้อดีของ การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย

  • สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบแลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์ ไว้ในระบบเครือข่าย เป็นต้น
  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรใช้งานร่วมกันได้
  • สามารถแชร์ไฟล์เอกสารใช้งานรวมกันได้ เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูลต่าง ๆ ใบส่งขอ บัญชีต่าง ๆ เป็นต้น
  • ใช้เพื่อการสนทนาผ่านระบบเครือข่าย หรือการแชท (Chat)
  • ใช้เพื่อการประชุมจากระยะไกล (Video conference)