ชุดตรวจสารเสพติดกับปัญหาชุมชน

โทษของยาเสพติดต่อชุมชนและสังคม

ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมากมาย อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดที่ทำให้ชุมชนเสื่อมโทรมส่งผลให้สังคมถูกทำลาย ยาเสพติดยังทำลายเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวไกล ยาเสพติดยังทำให้การพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้านเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้เกิดสูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม

ยาเสพติดยังมีผลต่อทรัพย์สินของคนในชุมชนด้วย เนื่องจากเมื่อเสพยาเยอะๆ จะเกิดพฤติกรรมทางจิตประสาททำให้เกิดปัญหาและอุบัติเหตุขึ้นอย่างเนื่องที่เป็นผลมาจากฤทธิ์ของยาเสพติด เพียงเท่านั้นยังไม่พอ ยาเสพติดยังก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์ กลายเป็นภัยเรื่องโรคระบาดของชาติ ทั้งยังเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย

เห็นหรือไม่ว่ายาเสพติดมีแต่ให้โทษ ไม่เคยให้ประโยชน์กับใครเลย รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและยังต้องรักษาผู้ติดยาเสพติดคอยซื้อชุดตรวจสารเสพติดมาคอยตรวจอยู่ตลอด ในสังคมที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวันๆ ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปเยอะแยะมากมายเพราะเรื่องของยาเสพติด แทนที่จะมีคนที่มีศักยภาพเอาไว้พัฒนาประเทศชาติ

แต่ทางกลับกันยาเสพติดยังเพิ่มและเป็นภาระการเสียภาษีของประชาชนให้มากขึ้นอีกด้วย เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้สังคมดีขึ้นและน่าอยู่มากขึ้น เพราะปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่กำลังระบาดทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้

ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง อับอายต่างชาติเขา การติดสารเสพติดมาจากสถาบันครอบครัวเป็นหลัก เพราะเด็กบางคนเป็นคนดี ที่พ่อแม่ก็ให้การเลี้ยงดูอย่างดีก็ไม่ติดยา แต่ก็มีเหมือนกันที่พ่อแม่เลี้ยงดีแต่ก็ยังไปยุ่งกับสารเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถพบเห็นได้มากในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแค่ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติดเท่านั้น ยังมีปัญหาติดแอลกฮอล์อีกด้วย